نرده محافظ در و پله کودک هاوک کوچک

ارتفاع نرده ۷۷ سانتیمتر و عرض آن بین ۷۵ تا ۸۱ سانتیمتر است . بهآسان به وسیله پیچ های چهار طرف نرده که مانند میله بارفیکسی با چرخش پیچ ها بسته می شوند، نصب می شود.

موجود نیست لطفا تماس نگیرید