محافظ کنار تخت نوجوان

این نرده محافظ لبه تخت نوجوان مانع از سقوط آنها در موقع خواب شده و والدین با آسودگی خاطر می توانند شب ها آنها را تنها بگذارند.