قفل کابینت کودک مگنت با کلید دریم بیبی

قفل مگنت بر روی درب تمامی کابینت های چوبی و آهنی نصب می گردد و چون پس از قفل کردن می توانید کلید را بردارید هیچ نمود بیرونی ندارد. هر بسته حاوی ۴ عدد قفل کابینت کودک می باشد.