تبدیل چهل و پنج سانتی نرده نی نی ک

۲۰۵,۰۰۰ تومان

در صورتی که نرده اصلی نتواند عرض ورودی مورد نظر را بپوشاند می توانید از تبدیل های ۴۵ سانتی برای افزایش عرض نرده استفاده نمایید. با عرض ۴۵ سانتیمتر و ارتفاع ۷۵ سانتیمتر

صاف
تبدیل چهل و پنج سانتی نرده نی نی ک
تبدیل چهل و پنج سانتی نرده نی نی ک