تبدیل بیست سانتی نرده محافظ نی نی ک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

برای افزایش طول نرده محافظ در مواقعی که نرده نمی تواند تمام طول و اندازه منطقه مورد نظر را پوشش دهد استفاده می گردد.

صاف
تبدیل بیست سانتی نرده محافظ نی نی ک
تبدیل بیست سانتی نرده محافظ نی نی ک