نرده محافظ در و پله کودک هاوک بزرگ

ارتفاع نرده ۷۷ سانتیمتر و عرض آن بین ۷۵ تا ۸۱ سانتیمتر است . به آسانی به وسیله پیچ های چهار طرف نرده که مانند میله بارفیکسی با چرخش پیچ ها بسته می شوند، نصب می شود.