محافظ پریز برق نه عددی دریم بیبی

این بسته شامل ۹ عدد درپوش ایمنی پریز می باشد که براحتی درون پریز فرو رفته و به هیچ عنوان کودک نمی تواند آن را از پریز خارج نماید.