محافظ پریز برق با کلید دریم بیبی

این درپوش کلید دار پریز برق از فرو کردن اجسام فلزی مانند میخ ، پیچ ، سنجاق سر و . . .توسط کودک به داخل پریز های برق جلوگیری می کند.