تبدیل سی سانتی نرده محافظ نی نی ک

۱۶۰,۰۰۰ تومان

در صورتی که نرده اصلی نتواند عرض ورودی مورد نظر را بپوشاند می توانید از تبدیل های سی سانتی برای افزایش عرض نرده استفاده نمایید.

صاف