تبدیل بیست سانتی نرده محافظ نی نی ک

۱۲۰,۰۰۰ تومان

برای افزایش طول نرده محافظ در مواقعی که نرده نمی تواند تمام طول و اندازه منطقه مورد نظر را پوشش دهد استفاده می گردد.

صاف