آدرس و تلفن دفتر مرکزی

تهران – خیابان سمیه – خیابان ملک الشعراء بهار -پلاک ۶ – واحد۳

تلفن تماس یک : ۸۸۳۱۸۳۳۹ -۰۲۱

تلفن تماس دو  : ۸۸۳۲۱۲۷۵ -۰۲۱

تلگرام  :  ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۱۵

آدرس پست الکترونیک:

zarbod.co@gmail.com

info@zarbod.com

مدیریت فروشگاه تخصصی زربد

صاحب امتیاز سید مرتضی ساداتیان